Sazebník poplatku za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  • Mzdové náklady na každou započatou hodinu práce úředníka – 80 Kč.
  • Náklady na opatření technických nosičů dat (CD, DVD ad.) – dle skutečných pořizovacích nákladů.
  • Náklady na doručení/poštovné – dle platných sazeb České pošty.

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500 Kč, je její výše předem sdělena žadateli a informace je poskytnuta jen s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu provede žadatel v hotovosti v pokladně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

Jedná-li se o informaci, nevyžadující vyhledávání (např. odkazem na zákon, či veřejně přístupné materiály), poskytne se tato bezplatně.

Sazby za barevné kopírování

Formát a typ tisku Jednostrannný tisk Oboustranný tisk
A4 prostý text 5 Kč 10 Kč
A4 text se zvýrazněním, tučný text 8 Kč 16 Kč
A4 text s grafy, internetové stránky 10 Kč 20 Kč
A4 text s obrázky, grafikou 15 Kč 30 Kč
A4 fotografie 20 Kč 40 Kč

Sazby za černobílé kopírování

Formát a typ tisku Jednostrannný tisk Oboustranný tisk
A4 2 Kč 4 Kč
A3 4 Kč 8 Kč

Skenování

Formát Jednostrannně
A4 2 Kč
A3 4 Kč

Město Kašperské Hory stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zařízení), v platném znění, výše uvedený sazebník úhrad za poskytování informace.
Sazebník byl schválen radou města Kašperské Hory dne 15. 2. 2016 usnesením č. 35 a nabývá platnosti dnem schválení.