Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Evidenční orgán

Tajemnice Ing. Andrea Staňková

Městský úřad Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 

Telefon: 376 503 424, e-mail: tajemnik@kasphory.cz

Jak nahlížet do registru

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížení do registru je možné formou nahlížení do dokumentů v písemné podobě i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Nahlížení do dokumentů v písemné podobě

Nahlížet do dokumentů v písemné podobě lze na základě podání písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště žadatele. Místo a čas nahlížení je třeba předem dohodnout s evidenčním orgánem.

Nahlížení do dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu)

Chcete-li nahlížet do registru online, musíte zažádat o přístup k požadovaným dokumentům evidenční orgán. Doporučený postup:

  • Seznámit se s podmínkami vydání přístupových údajů dle zákona.
  • Osobně se dostavit k vydání evidenčním orgánem.
  • Předložit OP resp. jiný doklad na základě kterého lze provést ověření totožnosti.
  • Zájemci bude předložena Žádost o udělení přístupu, kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých bude přiděleno.
  • Následně budou žadateli předány přístupové údaje, které opravňují žadatele k nahlížení do registru pomocí veřejné datové sítě.

Poučení

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5,
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Technické podmínky nahlížení do registru

Dokumenty v registru jsou zveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe. Další variantou je internetový prohlížeč Google Chrome.