Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. Do 31. 8. 2017 veřejní funkcionáři tato oznámení podávali v listinné podobě a evidenčním orgánem registru oznámení byl tajemník MěÚ Kašperské Hory.

Od 1.9.2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanoveným tímto zákonem.

Správce registru

Ministerstvo spravedlnosti

Podpůrný orgám

Tajemník Městského úřadu Kašperské Hory

Podpůrný orgán zapisuje do centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře vykonávající funkci v oboru jeho působnosti, tj. členy rady města, vedoucí úředníky a vedoucí zaměstnance příspěvkové organizace, s výjimkou škol a školských zařízení.

Kontaktní osoba:
Tajemnice Ing. Andrea Staňková
Městský úřad Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
Telefon: 376 503 424, e-mail: tajemnik@kasphory.cz

Jak nahlížet do centrálního registru

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona (členů rady města), oznámení veřejných funkcionářů uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona (vedoucích úředníků magistrátu a vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací), jsou dostupná v zákonem omezeném rozsahu. Do neveřejné části registru oznámení je možné nahlížet na základě žádosti podané Ministerstvu spravedlnosti.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze na http://cro.justice.cz .

Oznámení učiněná veřejnými funkcionáři do 31. 8. 2017 je podpůrný orgán povinen uchovávat po dobu 5 let, tj. do 1. 9. 2022, a to pouze v listinné podobě. Žádost o nahlížení do těchto oznámení je možno podat k tajemníkovi MěÚ Kašperské Hory.

Žádost o nahlížení do Centrálního registru oznámení, pokud jde o oznámení učiněná veřejnými funkcionáři po 1. 9. 2017, je nutno adresovat přímo Ministerstvu spravedlnosti.