Povinně zveřejňované informace

dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a současně dle vyhlášky č. 515/2020, Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy:

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Město Kašperské Hory
2. Důvod a způsob založení Město Kašperské Hory vzniklo jako územní samosprávná jednotka
3. Organizační struktura Struktura úřadu
4. Kontaktní spojení Kompletní telefonní a emailový seznam
4.1 Kontaktní poštovní adresa Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
4.3 Úřední hodiny Pondělí a středa: 8.00–12.00,12.30–17.00
4.4 Telefonní čísla Ústředna MÚ: 376 503 411, kompletní telefonní a emailový seznam
4.5 Fax -----
4.6 Adresa internetové stránky www.kasphory.cz
4.7 Adresa podatelny a elektronická adresa e-podatelny Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, budova radnic, 1. patro; elektronická adresa: urad@kasphory.cz, ID datové schránky: kwjbxui
4.8 Další elektronické adresy Kompletní telefonní a emailový seznam
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení: 822690389/0800
6. IČ 00 255 645
7. DIČ CZ 00 255 645
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Dokumenty naleznete na úřední desce
8.2 Rozpočet Rozpočet města v aktuálním roce a uplynulých letech
9. Žádosti o informace Pravidla pro zajištění svobodného přístupu k informacím
10. Příjem podání a podnětů osobně či písemně: podatelna Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, elektronicky: urad@kasphory.cz
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Seznam nejdůležitějších používaných předpisů
11.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky města, Nařízení
12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník poplatků za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Usnesení rady města – schválení sazebníku
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv ---
13.2 Výhradní licence ---
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy na úřední desce

Formuláře K dispozici na MÚ na příslušných odborech. Formuláře ke stažení.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Přehledné návody na řešení životních situací Portál veřejné správy

POSKYTNUTÉ INFORMACE

Informace poskytnuté na žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
*2018** 01/2018 – žádost o informace o projektech města 01/2018 – poskytnutá informace
  02/2018 – žádost o informace o dodržování nařízení GDPR 02/2018 – poskytnutá informace
  03/2018 – sdělení k vyřízení žádostí z roku 2017 03/2018 – poskytnutá informace
  04/2018 – žádost o dokumenty z let 2004–2005 04/2018 – poskytnutá informace
  05/2018 – žádost o dokumenty k přestupkovým řízením 05/2018 – poskytnutá informace
*2019** 01/2019 – žádost o dokumenty KPP mezi městem a Státním zastupitelstvím – přestupková řízení 01/2019 – poskytnutá informace
  02/2019 – žádost o dokumenty KPP mezi městem a Státním zastupitelstvím – přestupková řízení 02/2019 – poskytnutá informace
  03/2019 – žádost o kopii zápisu jednání rady města 03/2019 – poskytnutá informace1,pos­kytnutá informace2
  04/2019 – žádost o podrobné informace z řízení Komise pro projednávání přestupků města Kašperské Hory 04/2019 – poskytnutá informace
  05/2019 – žádost o vysvětlení k získávání referenčních údajů z registru osob 05/2019 – poskytnutá informace
  06/2019 – žádost o informace a data k jednání konkrétních osob ohledně nakládání s odpadními vodami ze stavby vyřízení souběžně se stížností s2/2019 dne 23. 9.2021 / zveřejněno 08.10.2021
  s1/2019 – stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace s1/2019 – vyřízení stížnosti /zveřejněno 11. 3. 2021
  s2/2019 – stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace vyřízení stížnosti a souběžně žádosti 06/2019 dne 23. 9. 2021 /zveřejněno 08.10.2021
*2020**
  01/2020 – žádost stavebnímu úřadu o dokumenty vydané Správou NP Šumava 01/2020– poskytnutá informace /zveřejněno 6.2.2020
  02/2020 – žádost o informace o elektronické spisové službě 02/2020 – poskytnutá informace /zveřejněno 28.7.2020
  03/2020 – žádost o informace o pozemcích a nemovitostech v k. ú. Zhůří u Rejštejna 03/2020 – poskytnutá informace /zveřejněno 19.10.2020
*2021**
  01/2021 – žádost o informace ke stavbě umístěné na p.p.č. 18/2 a 18/1 v k.ú. Opolenec 01/2021 – poskytnutá informace / zveřejněno 14.4.2021
  02/2021 – žádost o informace k nedokončeným stavebním řízením 02/2021 – poskytnutá informace / zveřejněno 17.11.2021
  03/2021 – žádost o informace k p.p.č. 507 v k.ú. Horská Kvilda 03/2021 – poskytnutá informace / zveřejněno 29.11.2021
*2022**
  01/2022 – žádost evidenci obyvatel o pobytu konkrétní osoby 01/2022– odmítnutí žádosti /zveřejněno 07.04.2022
*2023**
  01/2023 – žádost o poskytnutí údajů o počtu staveb. povolení a ohlášených staveb za r. 2015–2022 01/2023– poskytnutá informace /zveřejněno 24.02.2023
  02/2023 – žádost o poskytnutí informace ke stavbám nebo terénním úpravám na území obce Srní 02/2023– poskytnutá informace1 02/2023– poskytnutá informace2 /zveřejněno 15.05.2023
  S01/2023 – stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Vyřízení stížnosti a poskytnutá informace 02/2023– poskytnutá informace1 02/2023– poskytnutá informace2 /zveřejněno 15.05.2023
  03/2023 – žádost o poskytnutí informace – zápis z kontrolní prohlídky stavby 03/2023– poskytnutá informace3 /zveřejněno 07.07.2023    
  04/2023 – žádost o poskytnutí informace – realizace staveb FVE 04/2023– poskytnutá informace4 /zveřejněno 25.07.2023    
  S02/2023 – stížnost na postup správního orgánu – Komise pro projednávání přestupků /poučení o nároku na svědečné stížnost Vyřízení stížnosti /zveřejněno 02.01.2024  
  05/2023 – žádost o poskytnutí informace – terénní úpravy v k.ú. Srní 05/2023– poskytnutá informace5 /zveřejněno 03.01.2024    
*2024**
  01/2024 – žádost o informaci spuštění sirény v ranních hodinách 01/2024 – poskytnutá informace /zveřejněno 08.04.2024
  02/2024 – žádost o informaci seznam vybraných staveb v k. ú. v EVL Šumava / 02/2024 – poskytnutá informace /zveřejněno 22.05.2024

Žádosti o informace

Aktuální zprávy jsou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Kašperské Hory. Informace lze získat na internetových stránkách města. Několikrát v roce vychází Kašperskohorský zpravodaj.

Osobně je možné se dotázat u tajemnice městského úřadu, vedoucích jednotlivých odborů, případně v jednotlivých kancelářích úřadu (pozemková držba, technické služby apod.)

Více informací na stránce Žádosti o informace.