Projekt přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko „Po stopách Karla IV.“

Projekt přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

LOGA PROJEKTU

„Po stopách Karla IV.“ Projekt realizují: Město Kašperské Hory & Město Grafenau

Realizace projektu: 1. 8. 2016 – 31. 12. 2017

Náklady projektu

Financování:

85% Program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 5% z českého rozpočtu bude financováno z rozpočtu MMR ČR 10% z českého rozpočtu bude financovat Město Kašperské Hory 15% z bavorského rozpočtu bude financovat Město Grafenau

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k udržitelnému rozvoji území Šumavy a Bavorského lesa

• Posílení cestovního ruchu jako rozhodujícího zdroje příjmů. Tím se zvýší i konkurences­chopnost regionu.

• Vytvoření společné turistické destinace Šumava – Bavorský les

• Společný marketing území

• Uchování společného kulturního dědictví.

Popis jednotlivých aktivit projektu

**1. Historické městské slavnosti /CZ Město Kašperské Hory ** Konání 2 městských slavností v Kašperských Horách v září 2016 a v září 2017. Jedná se o tradiční městskou historickou slavnost v centru města. Slavnosti budou zaměřeny na dobu Karla IV. a připomenutí s ním spojených událostí. Vystoupí šermíři, divadelníci, muzikanti, na náměstí bude historické tržiště. Při první akci v r. 2016 přijde z Grafenau soumarská karavana, která se bude symbolicky pohybovat po trase Zlaté stezky. Soumarská karavana bude uvítána samotným Karlem IV., pak se historický průvod i diváci přesunou na louku u kostela sv. Mikuláše, kde bude probíhat rytířský turnaj, vč. turnaje na koních. Slavnosti budou v r. 2016 třídenní, ostatní roky dvoudenní. Slavnosti se budou konat za aktivní účasti bavorského partnera, který bude přímo zapojen v programu slavností. Součástí slavností bude jak odkaz na minulost, tak i demonstrace současných společných aktivit obou měst.

**2. Setkání na hradě Kašperk /CZ Město Kašperské Hory ** Setkání na hradě Kašperk v květnu 2017. Bude se jednat o pestrý program, v němž návštěvníky z Čech i z Bavorska budou čekat řemeslníci, šermíři a další představitelé tzv. oživené historie z Čech i z Německa. Samozřejmosti jsou prohlídky hradu v češtině i v němčině. Slavnosti budou dvoudenní. Slavnosti se budou konat za aktivní účasti bavorského partnera, který bude přímo zapojen v programu setkání. Součástí aktivity bude jak odkaz na minulost, tak i demonstrace současných společných aktivit obou měst.

3. Česko-bavorský festival Šumava na plátně /CZ Město Kašperské Hory

Česko-bavorský festival Šumava na plátně i mimo něj v říjnu 2017 . Promítání filmů věnovaných Šumavě Bavorskému lesu s doprovodným programem (besedy s autory, koncerty, ochutnávky gastronomie, programy pro děti atd.). Festival bude dvoudenní. Festival se bude konat ve víceúčelové budově kina v Kašperských Horách a na dalších místech města. Festival se bude konat za aktivní účasti bavorského partnera.

4. Cyklus oživené historie na hradě Kašperk /CZ Město Kašperské Hory

Výstupem je aktivita Cyklus oživené historie na hradě Kašperku v průběhu turistické sezóny v letních měsících 2016 (od 1. 8.) a 2017 (do 31. 7.). Tento cyklus je zaměřen na předvádění řemesel, umění a zábavy z doby středověku. Programová nabídka bude mít vždy na zřeteli, aby tento program mohli využívat i němečtí návštěvníci hradu a tak budou účinkující dle toho adekvátně jazykově vybaveni. Jedná se o průběžnou aktivitu doplňující letní program. Propagace programu bude zaměřena i do Bavorska a rovněž budou zajištěni účinkujících z Bavorska. Jedná se o jednu průběžnou aktivitu po celou dobu realizace projektu.

5. Marketing CZ /CZ Město Kašperské Hory

Výstupem je marketing projektu. Dílčími výstupy jsou: Výroba společných dvoujazyčných zastřešujících přehledných informačních materiálů celého projektu – české i bavorské aktivity. Materiály budou každoročně vydány v tištěné podobě jako prospekty + umístěny na webových stránkách. 2 soubory za dobu realizace projektu.

Výroba dvou videospotů pro umístění na YouTube, Facebooku, webových stránkách. Jedná se o cca dvouminutová videa – záběry hrané i nehrané, podkreslené hudbou a psaným textem. Budou vždy minimálně verze ČJ a NJ, popřípadě i verze AJ. Spoty budou natáčeny v průběhu celé realizace projektu. 1 společný spot Cyklus oživené historie a Setkání na hradě Kašperk a 1 společný spot Městské slavnosti v Kašperských Horách a Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj.

Výroba DL letáků. DL letáky budou vyrobeny společné pro akce Cyklus oživené historie a Setkání na hradě Kašperk a společné pro akce Městské slavnosti v KH a Šumava a BL na plátně i mimo něj, a to každý rok po dobu realizace projektu, tedy celkem 6 souborů.

Výroba velkoformátových plakátů a bannerů.

Spot Šumavské Kašperské Hory 2016 (Youtube) 

Spot Šumavské Kašperské Hory 2016 a 2017 + Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj (Youtube) 

Spot Šumavské Kašperské Hory 2016 (Facebook) 

Spot Šumavské Kašperské Hory 2016 a 2017 + Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj (Facebook) 

6. Připomenutí historických obchodních cest prostřednictvím historických skupin /BY Město Grafenau

V letech 2016 – 2017 historicky oděné skupiny se soumary představí svízelnou cestu po trase Zlaté stezky. V roce 2016, v roce 700. výročí narození Karla IV. bude průvod začínat v Schärdingu, někdejším solném městě v Rakousku a bude pokračovat po Zlaté stezce přes Ruderting do Haus i. Wald a dále až do Grafenau. V obci Schärding bude příchod skupiny slavnostně uvítán. V Rundertingu a Haus i. Wald bude zinscenován historický život v táboře, který návštěvníkům zprostředkuje zážitek života a práce podél Bavorsko – české obchodní cesty. V rámci táborového života v Haus i. Wald se uskuteční hudební inscenace historických skupin, solný křest, představení divadelního spolku. V Rudertingu bude rovněž táborový život zpestřen vystoupeními historických hudebních skupin. Poslední etapa historického průvodu povede nakonec do Grafenau, kde budou soumaři a aktéři přivítáni a dále budou integrováni jako účastníci do celkové kulisy historického festivalu na počest Karla IV. V roce 2017 bude historický průvod po Zlaté stezce zkrácen, bude se konat na úseku Haus i. Wald – Grafenau. Průvod bude zahájen historickým táborovým životem v Haus i. Wald v předvečer Historického festivalu ne náměstí v Grafenau. Tak jako v minulých letech půjdou účastníci od Haus i. Wald do Grafenau a v rámci historického festivalu na počest Karla IV. budou přivítáni a jako aktéři budou vtaženi do slavností. U všech historických pochodů budou účastni zástupci českého partnera a navíc převezmou aktivní roli. Obzvláště při historickém pochodu z Schärdingu do Grafenau vzbudí projekt nadregionální pozornost.

7.Historický festival na počest Karla IV./BY Město Grafenau

S Mottem „ Po stopách velkého panovníka Karla IV.“ se bude na náměstí v Grafenau konat historický jednodenní festival. Festival se bude konat vždy v srpnu v letech 2016 a 2017. V rámci festivalu se náměstí v Grafenau stane historickou kulisou. V rámci oslav vystoupí historické taneční a hudební skupiny z Bavorska i z Čech, rovněž budou předvedeny historické souboje šermířů. Rada města Grafenau v historických převlecích přivítá společně s českými partnery průvod se soumary, kteří pochodovali po Zlaté stezce do Grafenau a seznámí je s tržním řádem. Zde bude také integrována a zobrazena postava Karla IV. Kromě toho proběhne řada představení historických řemesel a další atrakce související s dobou Karla IV. Skupina se soumary se bude nově v rámci historického tábora prezentovat na náměstí a společně s účastníky z okruhu českého partnera představí život v době Karla IV. Kromě toho proběhne na náměstí v Grafenau představení divadelního spolku, které bude mít rovněž historické souvislosti. Cílem festivalu je jednak hostům i domácím obyvatelům zprostředkovat informace o společné historii a o působení Karla IV. v Bavorsko – českém pohraničním regionu, vzbudit zájem o konfrontaci s vypořádáním společné historie a dále je cílem zintenzivnit a posílit vztahy s českým partnerem.

8. Historické divadlo /BY Město Grafenau

V roce 2017 bude provedeno společné divadelní představení na počest Karla IV. To představí život a působení panovníka v Bavorském lese a na Šumavě a jeho význam pro historii a současnost regionu. Přitom bude důležité, že součástí představení bude nejen pohled na historii, nýbrž i výhled udržitelnosti a mírového soužití a z toho se rezultující propojení obyvatelstva. Představení bude profesionálně připravené a bude realizováno společně bavorskými i českými herci.

9. Marketing /BY Město Grafenau

Město Grafenau se bude intenzivně podílet na společném marketingu projektu. Přitom dopad projektu daleko přesáhne projektové oblasti a tím bude intenzivnější. Navíc bude projekt propagován webovými stránkami partnerů a nadřízenými organizacemi. Jinak se budou využívat klasické nástroje práce s veřejností jako zprávy ve sdělovacích prostředcích, letáky, plakáty, on-line kampaně a podobně a to za účelem široké propagace projektu. Aktivitu bude realizovat město Grafenau společně s městem Kašperské Hory.