Řádky z historie

Počátek

Počátky osídlení zdejších krajů spadají do období třetího a pátého století před Kristem, kdy byl kraj obydlen Kelty. Z té doby jsou dochované dvě keltská hradiště v okolí, a to Obří hrad a Sedlo.

Protože byl tento kraj pokryt hlubokými pralesy, pronikalo osídlování pomalu postupným mýcením lesa, tyto plochy daly za vznik jednotlivým selským dvorcům. Mezi tyto dvorce patřili Lídlovy Dvory, Trnové Dvorce, aj. Některé časem zanikly, jiné daly základ vesnicím novým a jejich jména jako Červená, Tuškov, Svojše nebo Žlíbek současně vysvětlují, kdo byl jejich zakladatelem.

Z takových roztroušených dvorců vznikly i Kašperské Hory.

V té době už bylo dobře známo zlaté bohatství zdejších skal. Rýžování zlata v okolních potocích a říčkách vystřídala na přelomu 14. století hlubinná těžba. Od té doby se začínají psát dějiny tohoto městečka…

14. století

Vrcholný rozkvět obec zažívala v průběhu 14. století, kdy za vlády Jana Lucemburského postupně získala atributy sídla městského typu a začala používat městskou pečeť (po Brnu druhou nejstarší u nás).

Rok 1300

Výstavba hornického kostela sv. Mikuláše nemá přesnou dataci. O jeho stáří vypovídá řada fresek zachovaných v interiéru kostela do dnešní doby, stavební sloh odpovídá přelomu 13. – 14. století konec románské architektury, začátek rané gotiky.

Rok 1338

Nejstarší písemná zmínka o Kašperských Horách je uvedena v zástavní listině Jana Lucemburského z 10. 7. 1338, hovořící o Kašperských Horách jako jedné z nejvýznamnějších lokalit dolování zlata v Čechách.

Roky 1356 – 1361

Z příkazu císaře Karla IV. byl nad bohatým městem vystavěn majestátní hrad Kašperk, stavbu vedl Vít Hedvábný. V témže roce se začala zřizovat nová obchodní cesta kašperskohorská větev Zlaté stezky vedoucí do bavorského Pasova.

2. pol. 14. století

Druhý kostel Kašperských Hor původně zasvěcený sv. Linhartovi – kostel sv. Markéty byl postaven v druhé polovině 14. století.

15. století

V 15. století bylo v Kašperských Horách v provozu téměř 40 větších zlatodolů a řada štol.

13. říjen 1436

Zikmund Lucemburský potvrzuje všeobecná i jednotlivá privilegia, práva, svobody pro měšťany a obyvatele města Kašperské Hory (Reichenstein).

18. prosinec 1453

Ladislav Pohrobek potvrzuje městská privilegia předchozích panovníků, inzert privilegia krále Jana Lucemburského z 29.9.1345 o od­puštění ungeltu, inzert konfirmace Václava IV. ze 25.3.1399 s in­zerovaným privilegiem Karla IV. z 5.1.1366 o po­vinném noclehu kupců v K. Horách, a inzert konfirmace Zikmunda Lucemburského z 13.10.1436.

21. prosinec 1479

Vladislav Jagellonský potvrzuje na prosbu obyvatel městečka Kašperské Hory privilegia, která obdrželi od českých králů Jana Lucemburského, Václava IV., Zikmunda Lucemburského a Ladislava Pohrobka.

16. století

Rok 1551

Kateřina Adlarová na Březnici, vdova po Jiříku z Lokšan, prodává 2. května 1551 svobodný dům ve městě Kašperské Hory se sladovnou, pivovarem, dvorem, zahradou, vodovodem, dvůr Homolov se 3 rybníky a pozemky, druhý dům a dva a půl mlýna.

Rok 1551

Vznik měšťanského pivovaru v Kašperských Horách, přes nevoli místních občanů byla výroba zastavena až 1. 10. 1947. V Kašperských Horách bylo celkem 123 právovárečných měšťanů. Kašperskohorské pivo bylo určeno pro místní spotřebu ve městě a jeho širokém okolí. Prostory pak sloužily jako sklad piva strakonického pivovaru a poté zde několik let fungovala výroba ovocných šťáv.

Rok 1572

Maxmilián II. uděluje 4. října 1572 městu Kašperské Hory na žádost purkmistra a konšelů pečeť a nový znak.

17. století

Prosperita města přetrvávala až do třicetileté války (1618 – 1648), poté nastal úpadek s poklesem těžby zlata. V této době bylo v revíru vytěženo jen málo přes 100 kg zlata.

Rok 1616

Město koupilo hrad Kašperk, už jako zpustlý.

18. století

V průběhu 2. poloviny 18. století se v báňské činnosti pokračuje jen na několika štolách. Roku 1777 byly důlní práce zastaveny. Upadající těžba zlata byla nahrazována obchodem, sklářstvím, dřevařstvím, papírenstvím a chovem dobytka.

19. století

V polovině 19. století se ve městě rychle rozvíjí společenský život. Město se stalo sídlem úřadů a škol. Byly založeny první větší podniky, hlavně dřevozpracující. Lokalita se stala sídlem okresního soudu.

Roky 1803 – 1846

Obnovena těžba zlata na štolách v okolí města.

Rok 1850

Výstavba poutního kostela Panny Marie Sněžné.

Rok 1872

Sušickým podnikatelem Bernardem Fürthem založena první továrna na výrobu sirek v místech U Horrerů. Její trvání lze datovat až do roku 1902.

Roky 1878 – 1926

Fungovala v Kašperských Horách významná Odborná škola pro zpracování dřeva, rozsah činnosti v oborech truhlář, tesař, soustružník dřevař, bednář, kolář a další. V této škole studoval i český karosář Josef Sodomka.

Rok 1882

Založen rozsáhlý tovární komplex na výrobu zápalek na Zlatém potoce v Amálině údolí, zakladatelem byl angličan J. H. Simlick narozený v Bavorsku.

20. století

Rok 1912

Zaveden do Kašperských Hor elektrický proud z nově postavené elektrárny v Čeňkově Pile.

Rok 1930

V tomto roce žilo ve městě 2 289 obyvatel z toho 186 Čechů.

Rok 1938

V říjnu 1938 byly Kašperské Hory na základě Mnichovské dohody připojeny k Velkoněmecké říši. Součástí Československa se staly po osvobození americkou armádou na počátku května 1945.