Nejdůležitější používané předpisy

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří :
Předpisy v plném znění

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zá­konů
 • zák. č. 379/2005 Sb.,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zá­konů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • nař. vlády ČR č. 343/2000 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • nař. Vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • vyhl. MV č. 512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • zák č. 167/2012 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zák. č. 450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
 • vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zá­konů
 • zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • vyhláška č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři tajemnice, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory.