Pravidla pro zajištění svobodného přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Aktuální zprávy jsou vyvěšovány na úřední desce městského úřadu Kašperské Hory.

Informace lze získat na webových stránkách města.

Pravidelně vychází Kašperskohorský zpravodaj.

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím lze získat na základě žádosti:

  • sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě,
  • poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  • poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,
  • nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  • sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo
  • umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.

Informace je možné si vyžádat písemně na podatelně městského úřadu (podáním písemné žádosti v sídle úřadu), elektronicky na adrese urad@kasphory.cz

Osobně je možné se dotázat u tajemnice městského úřadu, vedoucích jednotlivých odborů, případně v jednotlivých kancelářích úřadu (pozemková držba, technické služby apod.)

Vyřízení žádosti

Žádost bude postoupena příslušným pracovníkům úřadu. Z důvodu dodržení určené lhůty se považuje podání žádosti dnem orazítkování na podatelně úřadu. Pokud žádost splňuje vše dle zákona, poskytne úřad informaci nejpozději do 15 dnů od data podání, nebo do 15 dnů od data doplnění žádosti. Lhůtu může povinný subjekt prodloužit nejvýše o 10 dní, a to pouze ze závažných důvodů uvedených v zákoně.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti městského úřadu, je žádost odložena a žadatel je o této skutečnosti informován ve lhůtě do tří dnů od data podání.

Poskytnuté informace

(vyřízené žádosti) dle z. č. 106/1999 Sb.,jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup ZDE

Odmítnutí žádosti

Je-li žádost podána nesrozumitelnou formou, nebo je tak obecná, že se nedá odvodit, o co žadateli vlastně jde, je nejdříve vyzván, aby svůj požadavek upřesnil. Pokud tak do 30 dnů neučiní, je rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Pokud žádost nesplňuje podmínky stanovené zákonem, nebo jsou požadovány informace, u kterých je právo k poskytnutí omezeno, pověřený pracovník úřadu žádosti nevyhoví a vydá o tom patřičné rozhodnutí. Proti tomu je možné se do 15 dnů odvolat.

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí městského úřadu a orgánů města

Opravné prostředky lze podat prostřednictvím odboru, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal. Je nutné dodržet lhůtu danou zákonem, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky nelze podat proti rozhodnutí odborů města při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise pro projednávání přestupků lze podat prostřednictvím podatelny městského úřadu ve lhůtě uvedené v poučení vydaného rozhodnutí a za podmínek uvedených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.

Pokud žadatel má dojem, že rozhodnutím odboru nebo orgánu města došlo ke zkrácení jeho práv, může podat žalobu v souladu s § 244 zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění u příslušného okresního soudu, případně v souladu se zákonem č. 150/2002 Sb., či dle čl. 87 odst. 1 písmeno „d“ Ústavy ČR stížnost k Ústavnímu soudu. –