Studie proveditelnosti pro hydro-ekologická opatření v Kašperských Horách

Studie proveditelnosti pro hydro-ekologická opatření v Kašperských Horách byla zpracována v rámci projektu Moderní úřad Kašperské Hory spolufinancovaného ESF, reg. č. : CZ.03.4.74/0.0/0­.0/16_033/0002984

Zpracování studie vychází z potřeb identifikovaných Strategií udržitelného rozvoje města K. Hory a naplňuje Strategický cíl 2.3. Dobudování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, opatření 2.3.4. Řešit nakládání s dešťovými vodami formou LID – jde o netradiční citlivé nakládání s dešťovými vodami, které využívá přirozených vlastností terénu, estetickou hodnotu vody a chrání kvalitu vody.

Studie proveditelnosti (264MB)