Informace o partnerském přeshraničním projektu, na kterém se podílí město Kašperské Hory a město Grafenau

Projekt přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

LOGA PROJEKTU

„Po stopách Karla IV.“ Projekt realizují: Město Kašperské Hory & Město Grafenau

Realizace projektu: 1. 8. 2016 – 31. 12. 2017

Náklady projektu

Financování:

85% Program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 5% z českého rozpočtu bude financováno z rozpočtu MMR ČR 10% z českého rozpočtu bude financovat Město Kašperské Hory 15% z bavorského rozpočtu bude financovat Město Grafenau

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k udržitelnému rozvoji území Šumavy a Bavorského lesa

• Posílení cestovního ruchu jako rozhodujícího zdroje příjmů. Tím se zvýší i konkurences­chopnost regionu.

• Vytvoření společné turistické destinace Šumava – Bavorský les

• Společný marketing území

• Uchování společného kulturního dědictví.

Popis jednotlivých aktivit projektu

1. Historické městské slavnosti CZ Město Kašperské Hory Konání 2 městských slavností v Kašperských Horách v září 2016 a v září 2017. Jedná se o tradiční městskou historickou slavnost v centru města. Slavnosti budou zaměřeny na dobu Karla IV. a připomenutí s ním spojených událostí. Vystoupí šermíři, divadelníci, muzikanti, na náměstí bude historické tržiště. Při první akci v r. 2016 přijde z Grafenau soumarská karavana, která se bude symbolicky pohybovat po trase Zlaté stezky. Soumarská karavana bude uvítána samotným Karlem IV., pak se historický průvod i diváci přesunou na louku u kostela sv. Mikuláše, kde bude probíhat rytířský turnaj, vč. turnaje na koních. Slavnosti budou v r. 2016 třídenní, ostatní roky dvoudenní. Slavnosti se budou konat za aktivní účasti bavorského partnera, který bude přímo zapojen v programu slavností. Součástí slavností bude jak odkaz na minulost, tak i demonstrace současných společných aktivit obou měst.

2. Setkání na hradě Kašperk CZ Město Kašperské Hory Setkání na hradě Kašperk v květnu 2017. Bude se jednat o pestrý program, v němž návštěvníky z Čech i z Bavorska budou čekat řemeslníci, šermíři a další představitelé tzv. oživené historie z Čech i z Německa. Samozřejmosti jsou prohlídky hradu v češtině i v němčině. Slavnosti budou dvoudenní. Slavnosti se budou konat za aktivní účasti bavorského partnera, který bude přímo zapojen v programu setkání. Součástí aktivity bude jak odkaz na minulost, tak i demonstrace současných společných aktivit obou měst.

3. Česko-bavorský festival Šumava na plátně CZ Město Kašperské Hory

Česko-bavorský festival Šumava na plátně i mimo něj v říjnu 2017 . Promítání filmů věnovaných Šumavě Bavorskému lesu s doprovodným programem (besedy s autory, koncerty, ochutnávky gastronomie, programy pro děti atd.). Festival bude dvoudenní. Festival se bude konat ve víceúčelové budově kina v Kašperských Horách a na dalších místech města. Festival se bude konat za aktivní účasti bavorského partnera.

4. Cyklus oživené historie na hradě Kašperk CZ Město Kašperské Hory

Výstupem je aktivita Cyklus oživené historie na hradě Kašperku v průběhu turistické sezóny v letních měsících 2016 (od 1. 8.) a 2017 (do 31. 7.). Tento cyklus je zaměřen na předvádění řemesel, umění a zábavy z doby středověku. Programová nabídka bude mít vždy na zřeteli, aby tento program mohli využívat i němečtí návštěvníci hradu a tak budou účinkující dle toho adekvátně jazykově vybaveni. Jedná se o průběžnou aktivitu doplňující letní program. Propagace programu bude zaměřena i do Bavorska a rovněž budou zajištěni účinkujících z Bavorska. Jedná se o jednu průběžnou aktivitu po celou dobu realizace projektu.

5. Marketing CZ CZ Město Kašperské Hory

Výstupem je marketing projektu. Dílčími výstupy jsou: Výroba společných dvoujazyčných zastřešujících přehledných informačních materiálů celého projektu – české i bavorské aktivity. Materiály budou každoročně vydány v tištěné podobě jako prospekty + umístěny na webových stránkách. 2 soubory za dobu realizace projektu.

Výroba dvou videospotů pro umístění na YouTube, Facebooku, webových stránkách. Jedná se o cca dvouminutová videa – záběry hrané i nehrané, podkreslené hudbou a psaným textem. Budou vždy minimálně verze ČJ a NJ, popřípadě i verze AJ. Spoty budou natáčeny v průběhu celé realizace projektu. 1 společný spot Cyklus oživené historie a Setkání na hradě Kašperk a 1 společný spot Městské slavnosti v Kašperských Horách a Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj.

Výroba DL letáků. DL letáky budou vyrobeny společné pro akce Cyklus oživené historie a Setkání na hradě Kašperk a společné pro akce Městské slavnosti v KH a Šumava a BL na plátně i mimo něj, a to každý rok po dobu realizace projektu, tedy celkem 6 souborů.

Výroba velkoformátových plakátů a bannerů.

6. Připomenutí historických obchodních cest prostřednictvím historických skupin BY Město Grafenau

V letech 2016 – 2017 historicky oděné skupiny se soumary představí svízelnou cestu po trase Zlaté stezky. V roce 2016, v roce 700. výročí narození Karla IV. bude průvod začínat v Schärdingu, někdejším solném městě v Rakousku a bude pokračovat po Zlaté stezce přes Ruderting do Haus i. Wald a dále až do Grafenau. V obci Schärding bude příchod skupiny slavnostně uvítán. V Rundertingu a Haus i. Wald bude zinscenován historický život v táboře, který návštěvníkům zprostředkuje zážitek života a práce podél Bavorsko – české obchodní cesty. V rámci táborového života v Haus i. Wald se uskuteční hudební inscenace historických skupin, solný křest, představení divadelního spolku. V Rudertingu bude rovněž táborový život zpestřen vystoupeními historických hudebních skupin. Poslední etapa historického průvodu povede nakonec do Grafenau, kde budou soumaři a aktéři přivítáni a dále budou integrováni jako účastníci do celkové kulisy historického festivalu na počest Karla IV. V roce 2017 bude historický průvod po Zlaté stezce zkrácen, bude se konat na úseku Haus i. Wald – Grafenau. Průvod bude zahájen historickým táborovým životem v Haus i. Wald v předvečer Historického festivalu ne náměstí v Grafenau. Tak jako v minulých letech půjdou účastníci od Haus i. Wald do Grafenau a v rámci historického festivalu na počest Karla IV. budou přivítáni a jako aktéři budou vtaženi do slavností. U všech historických pochodů budou účastni zástupci českého partnera a navíc převezmou aktivní roli. Obzvláště při historickém pochodu z Schärdingu do Grafenau vzbudí projekt nadregionální pozornost.

7. Historický festival na počest Karla IV.
BY Město Grafenau

S Mottem „ Po stopách velkého panovníka Karla IV.“ se bude na náměstí v Grafenau konat historický jednodenní festival. Festival se bude konat vždy v srpnu v letech 2016 a 2017. V rámci festivalu se náměstí v Grafenau stane historickou kulisou. V rámci oslav vystoupí historické taneční a hudební skupiny z Bavorska i z Čech, rovněž budou předvedeny historické souboje šermířů. Rada města Grafenau v historických převlecích přivítá společně s českými partnery průvod se soumary, kteří pochodovali po Zlaté stezce do Grafenau a seznámí je s tržním řádem. Zde bude také integrována a zobrazena postava Karla IV. Kromě toho proběhne řada představení historických řemesel a další atrakce související s dobou Karla IV. Skupina se soumary se bude nově v rámci historického tábora prezentovat na náměstí a společně s účastníky z okruhu českého partnera představí život v době Karla IV. Kromě toho proběhne na náměstí v Grafenau představení divadelního spolku, které bude mít rovněž historické souvislosti. Cílem festivalu je jednak hostům i domácím obyvatelům zprostředkovat informace o společné historii a o působení Karla IV. v Bavorsko – českém pohraničním regionu, vzbudit zájem o konfrontaci s vypořádáním společné historie a dále je cílem zintenzivnit a posílit vztahy s českým partnerem.

8. Historické divadlo
BY Město Grafenau

V roce 2017 bude provedeno společné divadelní představení na počest Karla IV. To představí život a působení panovníka v Bavorském lese a na Šumavě a jeho význam pro historii a současnost regionu. Přitom bude důležité, že součástí představení bude nejen pohled na historii, nýbrž i výhled udržitelnosti a mírového soužití a z toho se rezultující propojení obyvatelstva. Představení bude profesionálně připravené a bude realizováno společně bavorskými i českými herci.

9. Marketing BY
BY Město Grafenau

Město Grafenau se bude intenzivně podílet na společném marketingu projektu. Přitom dopad projektu daleko přesáhne projektové oblasti a tím bude intenzivnější. Navíc bude projekt propagován webovými stránkami partnerů a nadřízenými organizacemi. Jinak se budou využívat klasické nástroje práce s veřejností jako zprávy ve sdělovacích prostředcích, letáky, plakáty, on-line kampaně a podobně a to za účelem široké propagace projektu. Aktivitu bude realizovat město Grafenau společně s městem Kašperské Hory.