Energetická koncepce města Kašperské Hory

Energetická koncepce města Kašperské Hory byla zpracována v rámci projektu Moderní úřad Kašperské Hory spolufinancovaného ESF, reg. č. : CZ.03.4.74/0.0/0­.0/16_033/0002984

Energetická koncepce města Kašperské Hory vychází z potřeb identifikovaných Strategiií udržitelného rozvoje města K. Hory a naplňuje Strategický cíl 2.5. Dobudování a rekonstrukce infrastruktury pro výrobu tepla a elektrické energie, podopatření 2.5.1.1. Ener­getická

koncepce a její implementace. Smyslem navržených opatření je soběstačnost Kašperských Hor ve výrobě tepla a tento cíl zároveň představuje zefektivnění zásobování obyvatel teplem včetně nabídky alternativy pro domácnosti nepřipojené k centrální výtopně.

Energetická koncepce města Kašperské Hory část 1 Energetická koncepce města Kašperské Hory část 2 Energetická koncepce příloha č.1 – teplovod Energetická koncepce příloha č.2 – teplovod