Strategie rozvoje cestovního ruchu

Cestovní ruch znamená pro město Kašperské Hory významný ekonomický potenciál. Rozvoj cestovního ruchu je podnětem pro nové investice, zlepšování infrastruktury a služeb a to nejen pro návštěvníky města, ale především pro jeho obyvatele. Rozvoj tohoto odvětví s sebou přináší nové pracovní příležitosti všech kvalifikací pro všechny věkové kategorie, díky nimž se zvyšují příjmy obyvatel a roste jejich životní úroveň. Cestovní ruch má potenciál nabídnout především mladší generaci kromě bydlení i kvalifikovanou a dobře ohodnocenou práci. Význam cestovního ruchu spočívá v nemalé míře také v péči o památky, o kulturní a přírodní dědictví města.

Na základě výše zmíněných důvodů se město Kašperské Hory rozhodlo podpořit cestovní ruch formou strategického plánu, který by měl představovat podklady pro přijímání koncepčních a systémových opatření rozvoje cestovního ruchu, včetně vytvoření vhodných podmínek pro podnikání v tomto oboru s pozitivním dopadem na místní obyvatele. Kašperské Hory by se díky tomu měly stát atraktivní a vyhledávanou turistickou destinací s kvalitními životními podmínkami místních obyvatel.

Cílem projektu je proto návrh vhodné strategie cestovního ruchu s důrazem na trvale udržitelný rozvoj, která povede k naplnění výše uvedených pozitivních aspektů rozvoje cestovního ruchu.

Strategie rozvoje cestovního ruchu musí být nedílnou součástí strategie rozvoje města, neboť všechny záměry města mohou pozitivně i negativně ovlivnit potenciál cestovního ruchu. Strategii rozvoje města ale v době zpracování strategie cestovního ruchu Kašperské Hory nemají, a proto se strategie cestovního ruchu stane jedním z prvních zásadních rozvojových dokumentů celého města.

Strategie definuje klíčové atraktivity a aktivity, pojmenovává možné nové příležitosti a jejich využití a soustředí se na překážky a problémy, které je nutno eliminovat nebo zmírnit.

Schválení strategie Zastupitelstvem města Kašperské Hory

Dne 28. 11. 2012 proběhla veřejná prezentace projektu – prezentace zpracované Strategie rozvoje cestovního ruchu města Kašperské Hory zastupitelstvu města za přítomnosti veřejnosti. Zastupitelsvo města v Kašperských Horách schválilo Strategii rozvoje cestovního ruchu města Kašperské Hory a uložilo radě města zajistit realizaci závěrů a doporučení strategie v organizaci a řízení města. Zápis naleznete v Usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelstva z roku 2012.

Schválením strategie zastupitelstvem města dává samospráva partnerům ve městě, podnikatelské sféře a institucím jasný signál, že cestovní ruch jako ekonomické odvětví je bráno vážně a má politickou podporu. Pro externí partnery (investory, sponzory, dotační autority, správy územních celků…) je schválená strategie zárukou důvěryhodnosti a solidnosti destinace Kašperské Hory. Pro současné i potenciální obyvatele je veřejně dostupný rozvojový dokument zprávou o směřování jejich města, kde žijí nebo se chystají žít.

Strategie by měla být jedním z východisek pro tvorbu územního plánu, rozpočet města (a/nebo rozpočtový výhled) a případný strategický plán města.

Vize a cíle strategie se ovšem naplní jen tehdy, když budou sdíleny a akceptovány. Nejdůležitější je vzájemná komunikace a budování důvěry mezi privátními subjekty a veřejnou sférou.

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Kašperské Hory ke stažení

Stručný výtah a zásadní doporučení strategie dle jednotlivých oblastí zájmů

Postup zpracování strategie

1. Situační analýza současného stavu

 • Identifikace informačních zdrojů (sběr a zpracování sekundárních dat – využití zpracovaných výzkumů návštěvníků, využití existujících statistik a studií)
 • Řízené rozhovory s místní podnikatelskou veřejností v cestovním ruchu, se zástupci samosprávy a zástupci kulturních aktivit a atraktivit (odborná veřejnost)
 • Zpracování získaných dat a údajů, jejich interpretace a zhodnocení analýzy

2. SWOT analýza

 • analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb formou workshopu s odbornou veřejností

3. Návrhová část

 • Doporučení opatření v pořadí podle stupně realizovatelnosti a priorit

4. Priority / akční plán

 • Stanovení konkrétních aktivit včetně rámcového harmonogramu (Akční plán je sestaven jako řetězení aktivit, kdy jedna podmiňuje další. Je uveden doporučený postup naplňpování priorit, zodpovědné osoby a výsledný stav)

5. Resumé

 • Kompendium hlavních zjištění a závěrů

6. Přílohy

Hlavní oblasti zájmu

1. Nabídka cestovního ruchu

 • Turistické atraktivity – kulturní a přírodní památky, kulturní instituce, nabídka volnočasových aktivit apod.
 • Turistická infrastruktura – ubytovací zařízení, stravovací zařízení, doprava, parking apod.

2. Organizace cestovního ruchu (management – instituce řízení cestovního ruchu v místě)

3. Marketing (včetně turistických produktů, pobytových balíčků) – webová prezentace, komunikace a PR, partnerství a spolupráce, edice apod.

4. Lidské zdroje a demografie – personální zajištění služeb cestovního ruchu, vzdělání, školení, zaměstnanost apod.

5. Ekonomický efekt cestovního ruchu a jeho sledování – příjmy města, rozpočet města, investice, indikátory cestovního ruchu, statistika

6. **Podnikatelské prostředí – údaje z Registru ekonomických subjektů ČSÚ

7. Analýza návštěvníků – údaje ze sekundárního zdroje, z průzkumu návštěvníků realizovaného agenturou Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism „Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika“

8. Rozvoj města a investice – územní plán, doporučené investorské projekty a záměry, nevhodné a doporučené aktivity pro Kašperské Hory

Harmonogram projektu

Termín realizace: 1. říjen 2011 – 31. říjen 2012

10 – 11/2011 – Prezentace záměru projektu vedení města, odborné veřejnosti 12/2011 – 1/2012 – Sběr sekundárních dat, šetření na místě 1/2012 – 4. týden 2012 – první workshop s odbornou veřejností – SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) 2 – 4 /2012 – Řízené rozhovory s odbornou veřejností, mystery guest, zpracování získaných dat a údajů, jejich interpretace a zhodnocení, vypracování situační analýzy 5/2012 Zpracování návrhové části – opatření v pořadí podle stupně realizovatelnosti a priorit, 21. týden 2012 – druhý workshop s odbornou veřejností – stanovení aktivit akčního plánu 6 – 9/2012 – Zpracování akčního plánu, kompletace, finalizace dokumentu 10/2012 – Odevzdání dokumentu 10 – 11/2012 – Prezentace výsledků a závěrů vedení města, odborné veřejnosti, schvalovací proces dokumentu vedením města (RM, ZM)

Organizační struktura, personální obsazení

Projekt byl realizován na základě spolupráce projektového týmu expertů za účasti aktérů cestovního ruchu v Kašperských Horách a supervizí zástupců zadavatele.

Projektový tým

 • Experti
  • vedoucí týmu = garant:Ing. Jitka Zikmundová, MBA
  • zpracování výstupů, externí odborné konzultace: Ing. Jitka Boháčová
  • místní expert a odborný konzultant, kontaktní osoba, finanční manažer projektu: Ing. Jana Švejdová
  • místní koordinátor sběru podkladů a dat: Ing. Veronika Rosecká
 • Pracovní konzultační skupiny (zástupci místní podnikatelské veřejnosti v cestovním ruchu, zástupci samosprávy a zástupci kulturních aktivit a atraktivit (odborná veřejnost) a další zainteresovaná veřejnost
 • Zástupce zadavatele, supervize: Mgr. Zdeněk Svoboda – kastelán Hradu Kašperk, zastupitel města Kašperské Hory

Dosud proběhlé aktivity

23.11.2011 – Prezentace záměru projektu Radě města Kašperské Hory
6.12.2011 – Prezentace záměru projektu odborné veřejnosti v Kašperských Horách (prezenční listina, PPT prezentace ke stažení) + řízený rozhovor se starostkou města na téma vize a plány města Kašperské Hory
25.1.2012 – Workshop s odbornou veřejností – SWOT analýza (prezenční listina)
24. a 25.2., 30.3.2012 – Řízené rozhovory s odbornou veřejností
20.6.2012 – Prezentace průběžných výsledků projektu odborné veřejnosti a zástupcům samosprávy města Kašperské Hory (prezenční listina, PPT prezentace ke stažení)
28.11.2012 – Prezentace zpracované Strategie rozvoje cestovního ruchu města Kašperské Hory zastupitelstvu města za přítomnosti veřejnosti (prezenční listina, PPT prezentace ke stažení)

Kromě těchto prezentací a workshopů s odbornou veřejností probíhala i dílčí setkání expertů, při kterých se domlouval další postup v rámci zpracování strategie.

Poděkování zpracovatelek projektu

Děkujeme paní Ing. Aleně Balounové (toho času starostka) a Radě města Kašperské Hory za důvěru. Kastelánovi hradu Kašperk Mgr. Zdeňku Svobodovi, projektové manažerce hradu Kašperk Ing. Janě Švejdové a vedoucí Městského kulturního a informačního střediska Kašperské Hory Ing. Veronice Rosecké děkujeme za spolupráci a podporu.

Za čas, cenné informace a ochotu při rozhovorech děkujeme řediteli hotelu Kašperk Adamovi Hejtmánkovi, obchodní ředitelce hotelu Tosch Ing. Miroslavě Haasové, farnímu vikáři Římskokatolické farnosti Sušice P. Mr. Mgr. Tomasovi van ZAVREL, pracovnici Střediska environmentálního vzdělávání CHKO a NP Šumava v Kašperských Horách Ing. Miladě Janošíkové a majitelce hotelu Aparthotel Šumava 2000 a Centra volného času Kašperské Hory Mgr. Sabině Kmecové.

Děkujeme rovněž všem účastníků workshopů za jejich aktivní účast a zájem na společné práci.